Vydražitel

Vydražil je účastník dražby, který učinil nejvyšší nabídku. Pokud vydražitel řádně uhradí nabídnutou cenu, stává se se zpětnou platností vlastníkem vydražené věci, resp. přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví k předmětu dražby, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví k předmětu dražby.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: