Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení (zákon č. 216/1994 Sb.) je mimosoudní způsob řešení majetkových sporů. Smluvní strany se dohodnou, že jejich případný spor bude řešen formou rozhodčího řízení před rozhodcem nebo rozhodčím senátem. Rozhodčí řízení má následující výhody:

Rychlost
Soudní řízení může probíhat i několik let, kdežto rozhodčí řízení je záležitostí několika dnů. Rozhodce postupuje bez zbytečných formalit, což mu lépe umožňuje pochopit stanoviska obou stran a dovést je tak často ke smíru.

Neveřejnost řízení
Na rozdíl o soudního jednání, poskytuje rozhodčí řízení oběma účastníkům jistotu, že skutečnosti tvořící předmět sporu nebudou veřejně prezentovány. Rozhodčí nález je vydán jen před spornými stranami.

Nižší náklady
Vyřízení sporů před rozhodci je levnější než standardní soudní řízení.

Široká vykonatelnost
Rozhodcem vydaný rozhodčí nález, který je sporným stranám doručen, nabývá účinků pravomocného soudního rozsudku. Proti rozhodčímu nálezu se nelze odvolat. Je tak řádným exekučním titulem a na jeho základě lze okamžitě začít vést výkon rozhodnutí např. prostřednictvím exekutora.

Možnost uzavření smíru
Poskytuje mnohem větší prostor pro uzavření smíru, který zohledňuje reálné možnosti dlužníka a skutečné zájmy věřitele.

Zajištění je doporučováno doplnit monitorováním platební morálky obchodních partnerů.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: