Smluvní pokuta

Smluvní pokuta resp. penále (§ 544-545 ObčZ, § 300-302 ObchZ) se sjednává pro případy, kdy dojde k porušení nějaké smluvní povinnosti, např. k pozdní úhradě pohledávky. Smluvní pokuta musí být sjednaná písemně, nestačí jen zmínka na faktuře nebo dodacím listě. Výše pokuty musí být stanovena konkrétně (např. 1000 Kč) nebo alespoň stanoven způsob jejího určení (např. 0, 1 procenta nominální výše pohledávky). Nesjednají-li si strany smluvně jinak platí následující ustanovení zákona:

Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, je povinna platit pokutu, i když oprávněné straně nevznikla škoda. Jestliže však škoda skutečně vznikla, není věřitel oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní strana se zaplacením pokuty nezbavuje povinnosti plnit své smluvní závazky. Např. odběratel se zaplacením smluvní pokuty za pozdní úhradu pohledávky nezbavuje tuto pohledávku uhradit. Zajišťuje-li smluvní pokuta obchodní závazek (podnikatel - podnikatel), je dlužník povinen zaplatit pokutu i když porušení smluvní povinnosti nezavinil, avšak soud může nepřiměřeně vysokou pokutu snížit až do výše škody. Zajišťuje-li smluvní pokuta občanskoprávní závazek (podnikatel - zákazník), je dlužník povinen zaplatit pokutu, jen když porušení povinnosti zavinil.

Zajištění je ideální kombinovat s monitorováním platební morálky odběratelů.

702118 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: