Uznání závazku, dluhu

Písemné uznání závazku dlužníkem co do důvodu a výše (§323, §407 ObchZ). Věřitel nemusí již složitě (a někdy neúspěšně) dokazovat existenci své pohledávky pomocí jiných důkazů. Písemným uznáním se má zato, že závazek v uznaném rozsahu v době uznání trvá a to i v případě, kdy pohledávka věřitele byla v době uznání již promlčena. Uznáním závazku začne běžet nová čtyřletá promlčecí doba. Za uznání závazku může být považováno i zaplacení úroků, pak je uznána jen částka, ze které se úroky platí. Plní-li dlužník částečně svůj závazek, má toto plnění účinky uznání zbytku dluhu, jestliže lze usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek závazku. Uznání závazku má účinky i vůči ručiteli.

Formulář (vzor) uznání závazku:

Uznáváme tímto svůj závazek vyplývající z neuhrazené faktury č. 260126 za poskytování služeb. Uvedenou fakturu uhradíme nejpozději do 31. 5. 2006.

V Kunčicích nad Labem 28. 4. 2006

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
Kunčice nad Labem čp. 150
543 61 Kunčice nad Labem

Uznání dluhu

Právní úprava občanskoprávních vztahů (§110, §558 ObčZ) je v některých ohledech odlišná. Nemluvíme už o uznání závazku, ale o uznání dluhu. Nestačí aby dlužník písemně uvedl, že dluh uznává, ale musí přímo uvést, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše. Musí být uveden příslib dluh zaplatit. Účinky uznání nastávají u promlčené pohledávky pouze tehdy, pokud dlužník věděl o promlčení. Uznáním dluhu začne běžet nová promlčecí doba 10-ti let. Uznání dluhu je účinné vůči ručiteli, jen když s ním vysloví souhlas.

Formulář (vzor) uznání dluhu:

Dne 28. 4. 2006 jsem si od Petra Halady, bytem Morušova 1451, Šenov půjčil 5000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) s tím, že tuto částku vrátím nejpozději do 31. 5. 2006. Do dnešního dne jsem však půjčenou částku nevrátil. Uznávám tímto svůj dluh co důvodu i výše a zavazuji se je zaplatit do 31. 5. 2006.

V Šenově 28. 4. 2006

Pavel Novák
nar. 4. 3.1976
bytem Kaštanova 58, 739 34 Šenov

Další alternativy zajištění závazků.

702075 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: