Účastník dražby

Licitátor, dražebník nebo osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání. Z účasti na dražbách jsou vyloučeny osoby nezpůsobilé k právním úkonům za předpokladu, že nejsou zastoupeny. Dále jsou vyloučeny osoby, které jsou omezeny v dispozici se svým majetkem z jiných důvodů (konkurz, opakovaně nařízené nucené vyrovnání) a dále pak osoby, které nemohou nabývat vlastnictví k draženým věcem (např. cizinci u nemovitostí). Také jsou z účasti na dražbách vyloučeni ti, kteří nesplnili povinnost složit dražební jistotu, ti, kteří zmařili předchozí dražbu stejné věci. V případě, kdy se účastník dražby neúčastní dražby osobně, je možné zastoupení na základě písemné plné moci. Podnikatel se může nechat zastoupit též prokuristou, a to v případě, kdy takové zastoupení rozsah udělené prokury umožňuje.

702075 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: