Zajišťovací převod práva

Zajišťovací převod práva (§ 553 ObčZ) může být použit pro zajištění závazku. Za účelem zajištění dlužník postupuje věřiteli nějaké své právo s podmínkou zpětného převodu práva při úhradě pohledávky. Zákon blíže nevymezuje, o jaké právo se může jednat.

Předmětem převodu může být pouze převoditelné právo dlužníka, které v době převodu existuje, např. vlastnické právo k movité věci. Věřitel může předmětnou věc užívat za předem písemně sjednaných podmínek až do doby než bude závazek dlužníka splněn. Tvoří-li předmět zajištění závazku vlastnictví k nemovitosti, je nutné provést vklad práva do katastru nemovitostí a tento přechod vlastnictví je předmětem daně z převodu nemovitostí. Je-li předmětem převodu pohledávka, pak dochází k změně v osobě věřitele, na rozdíl od situace, kdy je pohledávka předmětem zástavy.

Další možnosti zajištění závazků.

702075 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: