Ručení

Ručení, ručitelský závazek (§ 303-312 ObchZ) vzniká jednostranným písemným prohlášením ručitele vůči věřiteli, že uspokojí jeho pohledávky, nesplní-li dlužník svůj závazek. V případě, že se za určitý závazek zaručí více ručitelů, ručí každý z nich za celý závazek. Jestliže dlužník závazek částečně splní, nemá to vliv na výši ručení. Věřitel je oprávněn domáhat se úhrady pohledávky na ručiteli, jestliže dlužník nesplnil závazek v přiměřené době po písemné výzvě věřitele.

Ručitel může vymáhat pohledávku za dlužníkem až poté, co splnil závazek dlužníka. Vstoupí do práv věřitele a je oprávněn požadovat po původním věřiteli všechny doklady a pomůcky, které jsou třeba k uplatnění nároku vůči dlužníkovi.

Další možnosti zajištění pohledávek.

702075 pohledávek za 2.9 mld. Kč
solventnost hlídána u 64503 firem
2933 registrovaných uživatelů

pohledávky · vymáhání · prevence

hledat dlužníky, pohledávky
ověřit platební morálku firmy

IČ: